• K O S Á R •

A kosár üres

A webshop használata

 

I.Alapelvek, fogalmak, meghatározások

I.1. A szabályzat célja

https://numismatica.hu honlap működtetése, az azon kínált szolgáltatások nyújtása, illetve Nudelman Numizmatika Kft. bármely egyéb tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” (a továbbiakban: Szabályzat) nyújt tájékoztatást, különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Jelen Szabályzat kiterjed az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaira, jogorvoslati lehetőségeire is.


 

I.2. A szabályzat hatálya

A Szabályzat 2018. szeptember 1. napjától hatályos, s az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletével összhangban készült. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa és új Szabályzatot tegyen közzé.

I.3. Felhasznált jogszabályok

Alkalmazandó jogszabályok: Jelen Szabályzatban foglalt szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

I.4. Alapvetők fogalmak, értelmező rendelkezések

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:

 1. faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A jelen Szabályzat szerinti adatkezelő: Az adatkezelő: neve:   Nudelman Numizmatika Kft. cégjegyzékszáma: 01-09-679567

adószáma:

 

11848853-2-41

székhelye:

 

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 16.

e-mail címe:

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

weboldala:

 

https://numismatica.hu

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; A jelen Szabályzat szerinti adatfeldolgozó, aki a személyes adatokat tárolja:

Tárhelyszolgáltatóként:

neve:              

Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseli:       

Ehrlich Tibor

cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-968314

székhelye:     

1132. Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

e-mail címe:  

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

weboldala:     

www.mhosting.hu,

www.tarhely.com

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II.    https://numismatica.hu honlappal kapcsolatos adatkezelés

II.1. A honlap megtekintése

www.numismatica.huweboldalon elérhető tartalmak megtekintetése személyes adatok megadása, tehát regisztráció nélkül is lehetséges. Ebben az esetben a honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

II.2. Regisztráció

Az adatkezelések jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a megjelölt adatok kezelése tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.

Az adatkezelés célja a numizmatikával kapcsolatos tartalomszolgáltatás és az ezzel, valamint az Adatkezelő egyesület működésével összefüggő egyéb információk megadása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

A regisztráció és a megrendelések során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket (pl. számlázási adatok).

A hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a II.3. pontban szabályozottak szerint, a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

II.3. Hírlevél

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

II.4. Egyes adatkezelések

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz az Irányelv, illetve az Infotv. szabályozásához hasonló, a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát a nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnik.

Hírlevél: Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

Adatkezelés célja: marketing-kommunikációs csatornán való kommunikálás hírlevél küldéssel az arra feliratkozó e-mail címekre

Kezelt adatok köre: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe

Adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri

adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal Adattárolás módja: elektronikus

Webshop: Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás. A kezelt adatok köre és célja:

Adat                                                          

Cél

név                                                           

azonosítás

e-mail cím                                                 

kapcsolattartás

telefonszám                                                 

kapcsolattartás

megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölése

a teljesítéshez szükséges

megrendelt termék/szolgáltatás darabszáma

a teljesítéshez szükséges

szállítási vagy teljesítési határidő                  

a teljesítéshez szükséges

speciális igények megjelölése                       

a teljesítéshez szükséges

Az adatkezelés határideje: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés: Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

A kezelt adatok köre és célja:

                        Adat                                                                      Cél

                       név (számlabirtokosé)                                             azonosítás

                       e-mail cím (postai cím)                                           a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges

bankszámlaszám     azonosítás közlemény     azonosítás

                        összeg                                                                  a teljesítéshez szükséges

Az adatkezelés határideje: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.

Vatera aukció: Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása Az adatkezelés célja: A Vaterán bonyolított árveréseinkből iktatjuk a nevet, felhasználónevet, email címet a számlázó rendszerbe a számviteli törvény miatt. A Vatera vásárlási értesítő alján olvasható: A vásárlással nevét és címét iktatjuk aukciós hírlevél adatbázisunkba - így mindig időben értesülhet új aukciónkról. Amennyiben nem kér hírlevelet, kérjük jelezze az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címre.

II.5. Az érintettek tájékoztatása

Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató a szabályzat 1. számú melléklete. A tájékoztató a honlapon megosztásra kerül.

III.A Nudelman Numizmatika Kft. munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelése

III.1. Munkavállalók adatainak kezelése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást a munkavállalók adatairól.

Adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása

Adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

10. § (1) és (3)] és az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)]

Adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint

− munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig,

− munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig. Adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan

III.2. Kezelt adatok köre:

A munkavállaló:

-         neve,

-         születési helye és ideje

-         állampolgársága

-         anyja születési neve

-         lakóhelyének címe, tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),

-         magán-nyugdíjpénztári o tagság ténye, o belépés ideje (év, hó, nap), o bank neve és kódja,

-         adóazonosító jele,

-         társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),

-         nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),

-         munkakönyv másolat (ha van)

-         nyilatkozat adatbiztonság megtartásáról,

-         folyószámla száma,

-         munkaviszony kezdő napja,

-         biztosítási jogviszony típusa,

-         heti munkaórák száma,

-         telefonszáma,

-         családi állapota,

-         végzettséget igazoló okmány másolati példánya

III.3. Személyazonosító igazolványok fénymásolása

A Társaság – összhangban a NAIH álláspontjával – nem készít fénymásolatot személyazonosító igazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem alkalmas a természetes személyek azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján történő személyazonosításhoz. Az arcképes hatósági igazolvány értelemszerűen csak akkor rendelkezik bizonyító erővel, ha annak alapján a Társaság megbizonyosodhat arról, hogy az igazolványon szereplő személy képmása és az igazolványt felmutató személy megegyeznek. Egy hatósági igazolványról készített másolat nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy érvényes hatósági igazolványnak.

Az adatrögzítés és az adatminőség elvének megtartása céljából a Társaság azonban az újonnan belépő vagy adatot módosító munkavállalók azonosító igazolványairól maszkolt fénymásolatot (vagy szkennelt képet – együtt: fénymásolat) készíthet. A fénymásolás során a Társaság az igazolvány csak azon részeit hagyja fénymásolásra alkalmas, a továbbiakban olvasható állapotban, amely adatokat a munkavállaló a belépése során egyébként is köteles magáról megadni. A fénymásolat ebben az esetben az adategyeztetés céljából készül. A fénymásolatot a Társaság azonnal és visszavonhatatlanul törli vagy megsemmisíti a munkavállaló által kitöltött belépőpapírokon és a maszkolt igazolvány-fénymásolatokon szereplő adatok a Társaság által kijelölt munkatársa általi összehasonlítását, de legkésőbb a fénymásolat készültét követő 30 nap elteltével.

III.4. Az érintettek tájékoztatása

Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató a szabályzat 2. számú melléklete, amely a munkáltatók számára elérhető a társaság székhelyén.

IV.Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság az Szvtv.-ben meghatározottak szerint elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet a következő helyszíneken:

üzlettér

A kamerák a Társaság saját tulajdonában vannak.

Az elektronikus megfigyelőrendszer által készített képek megőrzésére és felhasználására az Szvtv. rendelkezései irányadók.

Adatkezelés célja: az épület és környéke biztonságának, a Társaság vagyoni javainak, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

Adatkezelés jogalapja: az érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)] Adattárolás határideje:

− a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)]

− amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (6)]

Adatkezelés módja: elektronikusan

IV.1. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és határideje

A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Minden esetben biztosítja azonban a Társaság az érintetti jogok közül az Szvtv.-ben meghatározottat, azaz az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (három munkanapon) belül jogának, vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

IV.2. Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok

A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszerrel csak a szükséges mértékben avatkozik bele az érintettek magánszférájába.

A Társaság semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést:

-  abból a célból, hogy egy munkavállaló munkaintenzitását megfigyelje,

-  abból a célból, hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését a befolyásolja,

-  szenzitív területeken, így különösen öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben, - olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket vagy munkaközi szünetüket töltik, különösen pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen, - közterületen.

A Társaság azonban abból a célból folytathat elektronikus megfigyelést, hogy meggyőződjön róla, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

IV.3. Az érintettek tájékoztatása

Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató a szabályzat 3. számú melléklete. A tájékoztató a megfigyelt területre történő összes belépési ponton kihelyezésre kerül, valamint a munkavállalók külön tájékoztatása érdekében a társaság székhelyén is elérhető.

                                V.     Az érintettek jogai

V.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az adatkezelő tájékoztassa:

-  milyen személyes adatait,

-  milyen jogalapon,

-  milyen adatkezelési cél miatt,

-  milyen forrásból,

-  mennyi ideig kezeli,

-  a kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő az ügyfél kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

V.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

V.3. A törléshez való jog

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Nudelman Numizmatika abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály további tárolására kötelezi. Ilyen eset például a számlázási adatok tekintetében a számviteli törvény szerinti határidők betartása.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

V.4. A zároláshoz való jog

Az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Nudelman Numizmatika Kft. zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ügyfél levelét), ezt követően törli az adatokat.

V.5. A tiltakozáshoz való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen az Érintett, ha az adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például az érintett tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő hozzájárulása nélkül a személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az érintett szerint a Társaság kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

V.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Bírósági eljárás kezdeményezése

A tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén az Érintett polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ügyfél lakóhelye szerinti Törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:http://birosag.hu/torvenyszekek).

Készült:

Budapest, 2018. szeptember 1.

Készítette:

Dr. Téglásy Balázs ügyvéd

 

A több évtizedes szakmai múltra visszatekintõ cégtulajdonos Nudelman László, a Hivatásos Numizmaták Nemzetközi Szövetségének (IAPN) tagja, a magyarországi numizmatika egyik legelismertebb szaktekintélye.

Bővebben...

Milyen adatokat gyűjtünk Önről? Hogyan gyűjtjük az adatokat? 
Mik azok a sütik? 
Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait? 
Kivel osztjuk meg azokat? Milyen ráhatása van adataira?


Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

Az általunk gyűjtött adatok elsősorban az Ön érdekében kerülnek tárolásra, a hozzájárulása alapján. Olyan adatok állhatnak rendelkezésünkre, mint a neve, címe, e-mailcíme. Ha szolgáltatásainkat egyéb módon is igénybe veszi, például rendelést hajt végre, vagy részt vesz a Vaterán bonyolított aukcióink bármelyikén, úgy az általunk tárolt adatok kiterjedhetnek egyéb Ön által megadott információkra is, például a rendelkezésünkre bocsátott számlázási adatokra, amelyeket a számviteli törvényben előírtak szerint kell kezelnünk.

Hogyan gyűjtjük az adatokat?

Elsődlegesen a regisztráció során, az Ön által megadott adatokkal rendelkezünk, azonban a www.numismatica.huweboldalon elérhető tartalmak megtekintetése személyes adatok megadása, tehát regisztráció nélkül is lehetséges. Ebben az esetben a honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

Mik azok a sütik?

A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/pri-vacy/partnersmagyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait? Kivel osztjuk meg azokat?

A honlapon tárolt adatokat rajtunk kívül kizárólag a tárhely-szolgáltató láthatja. Személyes adatait pedig az általunk kínált szolgáltatás megrendelése, megismerése és az Ön által megismerni kívánt lehetőségek rendelkezésre bocsátása céljából használjuk fel, a lehető leghatékonyabb módon.

Milyen ráhatása van adataira?

Elsődleges, hogy az Ön adatai biztonságban legyenek, tiszteletben tartjuk magánéletéhez való jogát, elősegítjük személyes adatai védelmét, ezért mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a legcsekélyebb mértékben se veszélyeztessük adatai integritását. Ha szeretne hozzáférni, módosíttatni vagy töröltetni személyes adatokat, amelyeket korábban megadott, esetleg korlátozná felhasználásukat, tiltakozna az adatkezelésünk ellen, vagy élni kíván a GDPR szerinti érintetti jogával, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek bármelyikén.

Külön kiemeljük, hogy amennyiben vásárlása, regisztrációja után hírlevelünkről mégis le kívánna iratkozni, úgy elegendő egy e-mailt írnia az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címre, s a hírlevélszolgáltatásunkat, valamint a hírlevél küldéséhez szükséges adatok tárolását azonnal megszüntetjük.  

Elérhetőségeink:

Nudelman Numismatica Kft.

Budapest

Petőfi Sándor utca 16.

1052

e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Részletes adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunkat az alábbi linkről érheti el.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a GDPR szabályozással, valamint a 93/13/EGK irányelvvel összhangban készült.

Általános Szerződési Feltételek

BEVEZETÉS

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.numismatica.hu URL alatt elérhető honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetet webáruházban (a továbbiakban: „Webshop”) történő vásárlás általános feltételeit tartalmazza.

Az által, hogy felhasználó a Honlapon regisztrál, avagy a Honlapon regisztráció nélkül elektronikus úton valamely árucikk megvásárlását kezdeményezi, egyúttal elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Eladó fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és/vagy az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

 1. 1.Az Eladó

1.1.     A Webshopot a NUDELMAN NUMIZMATIKA Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u.  16.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-679567; adószáma: 11848853-2-41; közösségi adószáma: HU 118 488 53) üzemelteti. A Webshopban történt vásárláskor az értékesítésre kerülő árucikkek eladója a NUDELMAN NUMIZMATIKA Kft. (a továbbiakban: „Eladó”).

1.2       Vevő  (a továbbiakban: „Vevő”) az a személy, aki a Honlapon történ regisztrációt követően sikeresen vásárolt.

1.3       Eladó rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott, a nemesfémmel vagy ezekből készült tárgyakkal történő kereskedéshez szükséges engedéllyel. Engedély száma: PR7404/1/2014

 1. 2.Regisztráció

2.1       A Honlapon bárki regisztrálhat.

2.2       A regisztráció során a felhasználó köteles a csillaggal jelzett ablakokat kitölteni, és abban valós adatokat feltüntetni.

2.3       Amennyiben az Eladó tudomást szerez valótlan adatok megadásáról, a regisztrált felhasználót kizárhatja a felület használatából.


3. A szerződés tárgya

3.1       A szerződés tárgya lehet a Webshopban található valamennyi árucikk (pénzérmék, aukciós katalógusok stb.).

3.2       A felhasználó az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó leírásból tudhatja meg. A tételeknél a rövid leírásra kattintva bepillanthat annak részletes meghatározásába.

4. A VÁSÁRLÁS MENETE, MEGRENDELÉS

4.1       A megrendelések leadása a Webshopban lehetséges elektronikus úton, interneten keresztül vagy e-mailben, emellett lehetőség van arra, hogy a Vevő telefonon, faxon vagy levélben vagy személyesen adjon le rendeléseket. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

4.2       Az árucikk(ek) kosárba tételét követően szállítási, átvételi és fizetési mód választandó. A megrendelés során a Vevő állítja be a szállítási címet. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül Eladó automatikusan visszaigazolást küld.

A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.

4.3       Vevő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan megrendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Vevő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

A megrendelési adatok nem megfelelőségéből fakadó esetleges károkért a felelősség Vevőt terheli, e tekintetben Eladó a felelősségét kizárja.

4.4       Az árucikkek leírása és az amellett feltüntetett képek együtt tartalmazzák az egyes árucikkek jellemzőit.

Eladó megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (az árucikkek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) rögzített rendelkezések irányadóak.

4.5       A szerződés nyelve magyar, de egyedi beállítást követően szerződéskötés angol nyelven is lehetséges.

4.6       A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

4.7       Vita esetén a Vevő hitelesnek fogadja el a Honlap adminisztratív felületén rögzített levelezést.

5.SZÁLLÍTÁS

5.1       A vásárolt árucikkek átvétele a fizetési módokkal összhangban történhet személyesen, boltunkban illetve postai utánvéttel.

5.2       Eladó minden árut légbuborékos biztonsági csomagolással lát el.

5.3       A megrendelt áru szállítása postai úton a megrendelésben megadott címre történik névre szóló, regisztrált és ajánlott küldeményként. Az árucikkek belföldre kb. 3-7 munkanap alatt kerülnek kiszállításra.A Magyar Posta hibájából történő elvesztés esetén Eladó nem vállal felelősséget.

5.4       Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa.

5.5       Vevő  a megrendelés elküldésével a megrendelésben az Eladó által alkalmazott szállítási mód eljárásait elfogadja.

6.FIZETÉS

6.1       A Webshopban az egyes árucikkek alatt feltüntetett vételárak forintban és euróban kerülnek megadásra, az áfát tartalmazzák.

             A megrendelés leadásakor Vevő eldöntheti, hogy a megrendelt árucikket forintban avgy euróban szeretné kifizetni. A HUF/EUR átváltás a megrendelés időpontjában érvényes MANB által közzétett középárfolyamon történik.

 1. 2A vételár kiegyenlítése az oldalon kiválasztott módon – készpénz személyes átvétel esetén; banki átutalással, bankkártyával vagy a PayPal rendszerén keresztül – történik. A Vevő a megrendelésével vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

6.4       Banki átutalással történő fizetés esetén Vevő a vételár teljes összegét átutalja az Eladó bankszámlájára (amely elérhető ITT). Az átutalással kapcsolatos valamennyi költség Vevőt terheli.

6.5       Bankkártyával történő fizetés esetén a Vevőt Eladó a K&H Bank (a továbbiakban: „Bank”) honlapjára irányítja, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Bank a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard  típusú kártyákat fogadja el.

A fizetési tranzakció szabályos lebonyolítását, a bankkártya adatok kezelését, az adatok titkosítását, a folyamat biztonságát Bank végzi és biztosítja. Eladó a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatokat szolgáltatja, a tranzakció végeredményéről pedig a Banktól tájékoztatást kap. A fizetési folyamattal összefüggő, a Bank illetve a kártya kibocsátó bank hatáskörébe, érdekkörébe tartozó kérdésekért Eladó nem vállal felelősséget.

6.6       A PayPal rendszeren keresztül történő fizetés esetén a tranzakció a PayPal felületén keresztül történik. A fizetéssel kapcsolatos banki és személyes adatokat Eladó semmilyen formában nem kezeli, vagy tárolja.

6.7       Egy kosár tartalma csak egy féle módon és pénznemben fizethető

6.8       Eladó az elektronikus úton történt fizetés követően elektronikus számlát állít ki és elektronikus levélben megküldi azt Vevő részére.

6.9       Készpénzes fizetés esetén Eladó papíralapú kinyomtatott számlát állít ki, és azt mellékeli a csomaghoz, vagy átadja Vevőnek a megvásárolt termékekkel együtt.

6.10    Eladó a vásárlásra vonatkozó bizonylatot (számlát) a Vevő által megadott adatok alapján állítja ki. Vevő tudomásul veszi, hogy a számlán Eladó minden esetben az értékesített árucikk bruttó vételárát tünteti fel, és Vevő minden esetben az árucikk Eladó által feltüntetett bruttó vételárának megfizetésére köteles.

7.Szerződéstől való elállás

7.1       A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, írásban kell jeleznie

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az árucikk átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

7.2       A kézhezvétel (azaz az árucikk átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, amely a futártól kapott nyugtával igazolható. A személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

7.3       Elállás esetén a Vevő az árucikket saját költségén köteles visszaküldeni az Eladó részére az Eladó jelen ÁSZF-ben megadott címére. Eladó a hatályos jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az árucikk(ek) Eladó részére történt visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött árucikk(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket.

7.4       Szállítási díjat Eladó kizárólag a teljes rendeléstől való elállás esetén térít vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

Eladó az árucikkek vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor téríti vissza, ha a Vevő az árucikk(ek)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldte – Eladó a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.5       A visszatérítés során Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

7.6       Elállás esetén Eladó követelheti Vevőtől az árucikk nem rendeltetésszerű használatából származó károsodásának, értékvesztésének megtérítését.

7.7      A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, ha az árucikket nyilvános árverés keretében vásárolja meg, továbbá akkor sem, ha azt személyesen veszi át Eladó üzlethelyiségében.

8.SZAVATOSSÁG

8.1       Eladó a Webshopban értékesítésre kerülő minden egyes árucikk eredetiségéért szavatosságot vállal.

8.2       Kellékszavatosság

A megrendelt árucikk(ek) hibája esetén a Vevő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet Eladóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Eladó számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, az árucikket az Eladó költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést Eladó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl Vevő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy az árucikket a Webshopot üzemeltető Eladó értékesített számára. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

8.3       Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás árucikk kicserélését (kijavítását) igényelheti. Az árucikk akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. Az árucikk hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania.

A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított két (2) éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

9.Adatkezelés

9.1       Eladó elektronikusan rögzíti és archiválja a megrendelésekkel és vásárlásokkal kapcsolatos összes keletkezett írásos dokumentumot, ezeket bizalmasan kezeli, csak és kizárólag a megrendelések teljesítéséhez és a vásárláshoz kapcsolódó céllal használja fel.

9.2       Eladó kötelezettséget vállal, hogy a birtokába adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben valamint Eladó Adatkezelési Szabályzatában fogalt rendelkezések betartásával kezeli (itt megtekinthető)

9.3       Vevő a megrendelés leadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott adatokat átadja a szerződés teljesítésekor igénybe vett (szállítási) alvállalkozó részére.

10.PANASZOK KEZELÉSE

10.1    Amennyiben Vevőnek bármilyen panasza van a megvásárolt árucikkel, szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alább megadott e-mail címen, telefonon, postai levél útján illetve személyesen szóban jelezheti az Eladó székhelyén.

10.2    Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Vevő részére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

10.3    Az írásbeli panaszt Eladó annak kézhezvételét követően 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4    Vevő az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

NUDELMAN NUMIZMATIKA Kft.

Cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u.  16.

Telefonszám:

Fax:

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf.: 20.

Központi telefonszám: +36 (1) 459-4800

Fax: +36 (1) 210-4677

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36  (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 1. 11.Egyéb rendelkezések

11.1    Eladó rendszere a Vevő aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

11.2    Eladó jogosult a regisztrált felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Eladó nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

11.3    A felhasználó az előző 10.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Eladó a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

10.4    Eladó, mint a Honlap és a Webshop üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan megváltoztassa. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt tíz (10) naptári nappal a Honlapon közzéteszi.

11.5    Amennyiben Eladó valamely a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely rendelkezéséhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott rendelkezés vagy kikötés szigorú betartásához.

11.6    Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadóak:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Budapest, 2015. április 10.


 

NUDELMAN NUMIZMATIKA Kft.
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata
(a továbbiakban „Szabályzat”)

1.    A Szabályzat célja
1.1    A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a NUDELMAN NUMIZMATIKA Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u.  16.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-679567; adószáma: 11848853-2-41; közösségi adószáma: HU 118 488 53), a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

Bővebben...
 • A Bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál „fizetés bakkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát és lejárati dátumát megadják. A K&H Bank a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el.
Bővebben...

Kategóriák

MAGYAR PÉNZEK
Árpád-ház (997-1307)
Péter (1038-1041 és 1044-1046)
Aba Sámuel (1041-1044)
I. András (1047-1060)
Béla herceg (1048-1060)
Salamon (1063-1074)
Géza herceg (1064-1074)
I. Géza (1074-1077)
I. László (1077-1095)
Kálmán (1095-1116)
II. Géza (1141-1162)
II. László (1162-1163)
III. Béla (1172-1196)
II. András (1205-1235)
IV. László (1272-1290)
III. András (1290-1301)
Vegyes-ház (1301-1540)
I. Lajos (1342-1382)
Mária (1382-1387)
V. László (1453-1457)
I. Mátyás (1458-1490)
Erdély (1538-1780)
János Zsigmond és Izabella (1540-1559)
III Károly (1711-1740)
Bocskai István (1605-1606)
Bethlen Gábor (1613-1629)
Habsburg (1526-1705)
I. Ferdinánd (1526-1564)
Rudolf (1576-1608)
II. Ferdinánd (1619-1637)
III. Ferdinánd (1637-1657)
I. Lipót (1657-1705)
II. Rákóczi Ferenc szabadságharc (1703-1711)
Habsburg (1705-1848)
I. József (1705-1711)
III. Károly (1711-1740)
Mária Terézia (1740-1780)
Lotharingiai Ferenc (1740-1765)
II. József (1765-1790)
II. Lipót (1790-1792)
Ferenc (1792-1835)
V. Ferdinánd (1835-1848)
Szabadságharc (1848-1849)
Ferenc József (1848-1916)
Magyar Királyság (1920-1945)
Magyar Népköztársaság (1949-1989)
Magyar Köztársaság (1989-2011)
Magyarország (2012- )
UTÁNVERETEK, FANTÁZIAVERETEK
Magyar Köztársaság (1946-1949)
KÜLFÖLDI PÉNZEK
Németország
KITÜNTETÉSEK
Magyar (1740-1919)
Magyar (1920-1945)
Magyar (1946-1949)
Magyar (1949-1989)
MAGYAR PAPÍRPÉNZEK
SZABADSÁGHARC PAPÍR (1848-1849)
Korona (1892-1919)
Korona (1920-1925)
Pengő (1926-1946)
KIADVÁNYOK
Aukciós katalógusok
Szakirodalom
ANTIK PÉNZEK
Római Császárság
Római Köztársaság
EMLÉKÉREM, PLAKETT
Érmek (1849-1895)

Belépés/regisztráció

• K O S Á R •

 x 
A kosár üres

Keresés

Elérhetőség

 • 1052 Budapest Petőfi Sándor u. 16.
 • +36 1 337 4908
 • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fizetési módok

Scroll to top